Temel Java 2. Gün: Veri Tipleri, Operatörler, Diziler

Veri Tipleri (devamı)

Sayılar

Tüm sayı tipleri soyut Number sınıfından şekildeki gibi türemiş alt sınıflardır;

Sayilar

Sayı Metodları

Number sınıfının alt sınıflarının sahip olduğu bazı metodlar şu şekildedir;

Metod Açıklama
xValue() bu Number nesnesini x tipine dönüştürür ve geri gönderir.
compareTo() bu Number nesnesini parametre olarak girilen değerle karşılaştırır.
equals() bu Number nesnesinin parametre olarak gönderilen değere eşit olup olmadığını bulur.
toString() bu Number nesnesinin metin tipini geri gönderir.
min() gönderilen iki parametreden küçük olanı geriye gönderir.
max() gönderilen iki parametreden büyük olanı geriye gönderir.

Karakter Metodları

Character sınıfının alt sınıflarının sahip olduğu bazı metodlar şu şekildedir;

Metod Açıklama
isLetter() gönderilen karakterin harf olup olmadığını kontrol eder.
isDigit() gönderilen karkaterin rakam olup olmadığını kontrol eder.
isWhitespace() gönderilen karakterin boşluk olup olmadığını kontrol eder. (kaçış dizeleri de dahil olmak üzere.)
isUpperCase() gönderilen karakterin büyük olup olmadığını kontrol eder.
isLowerCase() gönderilen karakterin küçük olup olmadığını kontrol eder.
toUpperCase() gönderilen karakter küçükse büyük karaktere çevirir.
toLowerCase() gönderilen karakter büyükse küçük karaktere çevirir.
toString() geriye gönderilen karakterli bir metin nesnesi döndürür.

Metinler

Metinler karakter dizelerinden oluşan nesnelerdir. Birçok metoda sahiptirler. Basit metin örneği;

1
2
3
4
String ad = "Kadir";
// length() metodumuz ad değişkeninin uzunluğunu gönderir.
int adUzunluk = ad.length();
System.out.println(ad + " ismi " + adUzunluk + " karakterden oluşur.");

Örnekteki kodu Java konsol uygulamamızda yazıp çalıştırdığımızda çıktımış şöyle olacaktır;

1
Kadir ismi 5 karakterden oluşur.

Metinleri Birleştirmek

String sınıfında metinleri birleştirmeye yarayan concat isimli bir metod bulunur.

Basit örnek;

1
2
3
String ad = "Kadir";
String ikinciAd = "Sefa", soyad = "ÜNAL";
System.out.println(ad.concat(ikinciAd).concat(soyad));

Çıktı;

1
KadirSefaÜNAL

concat metodundan ziyade birleştirme işlemi için genelde + operatörü kullanılır.

Örnek;

1
2
3
String ad = "Kadir";
String ikinciAd = "Sefa", soyad = "ÜNAL";
System.out.println(ad + " " + ikinciAd + " " + soyad);

Çıktı;

1
Kadir Sefa ÜNAL

Operatörler

Operatörler verileri işlemek için kullanılan araçlardır.
Temel operatörleri aritmetik, mantıksal ve atama olarak dört grup içerisinde inceleyebiliriz.

Aritmetik Operatörler

Operatör Açıklama
+ (Ekleme) Operatörün iki tarafındaki verileri toplar.
- (Çıkarma) Operatörün sağındaki veriyi solundaki veriden çıkarır.
++ (Arttırma) Veriyi bir arttırır.
– (Azaltma) Veriyi bir azaltır.
* (Çarpma) Operatörün iki tarafındaki verileri çarpar.
/ (Bölüm) Operatörün solundaki veriyi sağındaki veriye böler.
% (Mod) Operatörün solundaki veriyi sağındaki veriye bölümünden kalanı verir.

İlişkisel Operatörler

Operatör Açıklama
== İki verinin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eşitse true değerini döndürür.
!= İki verinin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eşit değilse true değerini döndürür.
> Soldaki verinin sağdaki veriden büyük olup olmadığını kontrol eder. Büyükse true döndürür.
< Soldaki verinin sağdaki veriden küçük olup olmadığını kontrol eder. Küçükse true döndürür.
>= Soldaki verinin sağdaki veriden büyük veya ona eşit olup olmadığını kontrol eder. Büyükse veya eşitse true döndürür.
<= Soldaki verinin sağdaki veriden küçük veya ona eşit olup olmadığını kontrol eder. Küçükse veya eşitse true döndürür.

Mantıksal Operatörler

Operatör Açıklama
&& eğer solundaki ve sağındaki işlemler doğruysa (0 değilse) true döndürür.
! eğer karşılaştırma (işlem) doğruysa false döndürür.

Bunlara ek olarak veya (||) işareti eğer solundaki veya sağındaki işlemlerden biri doğruysa (0 değilse) true döndürür.

Atama Operatörleri

Operatör Açıklama
= Sağdaki veriyi soldaki veriye atar. ( a = b )
+= Sağdaki veriyi soldakiyle toplar ve soldaki veriye atar. ( a = a + b )
-= Sağdaki veriyi soldakinden çıkarır ve soldaki veriye atar. ( a = a - b )
*= Sağdaki veriyi soldakiyle çarpar ve soldaki veriye atar. ( a = a * b )
/= Soldaki veriyi sağdakine böler ve soldaki veriye atar. ( a = a / b )
%= Soldaki verinin sağdakine bölümünden kalanı soldaki veriye atar. ( a = a % b)

Yarın yazmayı düşündüğüm karar verme yapıları konusundaki basit hesap makinesi örneği ile birlikte operatörlerin görevleri/işlevleri daha iyi anlaşılacaktır.

Diziler

Diziler, daha önceden belirlenmiş bir boyutta aynı tip verileri saklamaya yarar. Aynı tip verilerin koleksiyonu olarak da açıklanabilir.

Tanımlanışları;

1
2
3
4
5
veriTipi[] diziAdi;

// örnek tanımlama
int[] sayilar = new int[8];
//int tipinde bir dizi oluşturduk ve 10 elemanlık yer ayırdık.

Elemanlara erişim;

1
2
3
4
5
6
7
8
String[] doksanAltililar =  { "Mehmet Emekli",
"Ahmet Urgancı",
"Şevket Keyifsiz" };

// indis değerlerimizin 0'dan başladığını gözden kaçırmayalım.
System.out.println(doksanAltililar[0]);
System.out.println(doksanAltililar[1]);
System.out.println(doksanAltililar[2]);

Çıktımız;

1
2
3
Mehmet Emekli
Ahmet Urgancı
Şevket Keyifsiz

İlerleyen günlerde değineceğimiz kontrol & döngü yapıları ile birlikte diziler üzerinde işlemler yapacağız. Bugünlük bu kadar.

Sonraki Bölüm: Karar Yapıları, Döngüler, Metodlar:
Temel Java - 3. Gün: Karar Yapıları, Döngüler, Metodlar